Buffer

  是Nodejs提供的可以直接操作二进制数据的类

ArrayBuffer

  是符合ES标准的

  用来表示通用的、固定长度的原始二进制数据缓冲区,是一个字节数组,可读但不可直接写

注:

  ArrayBuffer对象并没有提供任何读写内存的方法,但允许在其上方建立DataView,从而插入与读取内存中的数据

DataView

  是一个可以从 ArrayBuffer 对象中读写多种数值类型的底层接口

  类型有

Int8Array:8位有符号整数,长度1个字节
Uint8Array:8位无符号整数,长度1个字节
Int16Array:16位有符号整数,长度2个字节
Uint16Array:16位无符号整数,长度2个字节
Int32Array:32位有符号整数,长度4个字节
Uint32Array:32位无符号整数,长度4个字节
Float32Array:32位浮点数,长度4个字节
Float64Array:64位浮点数,长度8个字节

1.buffer 转 Uint8Array

var buffer = Buffer.from('hello,world');
var arraybuffer = new Uint8Array(buffer);
console.log(arraybuffer);

Uint8Array(11) [
104, 101, 108, 108,
111, 44, 119, 111,
114, 108, 100
]

2.Uint8Array 转 ArrayBuffer

var buffer = Buffer.from('hello,world');
var array = new Uint8Array(buffer);
var arraybuffer = array.buffer;
console.log(arraybuffer);

ArrayBuffer {

byteLength: 11
}

  1. ArrayBuffer转 Buffer
var buffer = Buffer.from('hello,world');
var array = new Uint8Array(buffer);
var arraybuffer = array.buffer;
var buffer1 = Buffer.from(arraybuffer);
console.log(buffer1);

4.ArrayBuffer转 DataView

var buffer = Buffer.from('hello,world');
var array = new Uint8Array(buffer);
var arraybuffer = array.buffer;
var view = new DataView(arraybuffer);
console.log(view);

5.DataView转ArrrayBuffer

var buffer = Buffer.from('hello,world');
var array = new Uint8Array(buffer);
var arraybuffer = array.buffer;
var view = new DataView(arraybuffer);
var buffer1 = view.buffer;
console.log(buffer1);

ArrayBuffer {

byteLength: 11
}

标签: none

添加新评论